Integritetspolicy

Cimbo Universal AB, org. nr 559339-9370, (nedan ”Cimbo Universal AB”, ”vi” eller ”oss”) värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd såsom till exempel Dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) som den också kallas. Vi har som mål att vara tydliga och förklara hur dina personuppgifter samlas in och behandlas av oss och av våra samarbetspartners. Vi samlar inte in eller behandlar mer uppgifter än vad vi behöver för att kunna uppfylla dina förväntningar och de skyldigheter som vi har mot dig. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används.

Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in via vår webbplats Cimbo.se (nedan ”Sajten”).

Rättslig grund

För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter behöver vi en så kallad rättslig grund. Vi behandlar dina personuppgifter för att behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla det avtal vi har med dig som kund genom ditt köp eller medlemskap i Kundklubben.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse. Behandlingen baserar sig på en intresseavvägning och innebär situationer där vi vill, eller behöver göra något, t.ex. kommunicera med dig eller marknadsföra våra produkter och tjänster, som i huvudsak är till vår fördel, förutsatt att det inte skadar dina egna intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

Insamling av personuppgifter

Vi behandlar uppgifter som du som kund själv lämnat till oss när du handlar på eller besöker Sajten eller kommunicerar med oss. Personuppgifter som vi behandlar är ditt för- och efternamn, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt personnummer (i de fall du valt att uppge detta), din postadress och ditt eventuella användarkonto.

Vi behandlar ditt personnummer endast när det är nödvändigt med hänsyn till vikten av en säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi använder ditt personnummer i så begränsad utsträckning som möjligt. De situationer där vi kan komma att behandla ditt personnummer är vid köp, när vi behöver identifiera dig i kundserviceärenden, när du begär information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, begär att vi rättar uppgifter om dig som är felaktiga, ber oss radera eller begränsa de personuppgifter vi har om dig och att vi ger dig en kopia av de personuppgifter vi har om dig.

Vi samlar även in och behandlar uppgifter från dig när du handlar på eller besöker. Personuppgifter som vi behandlar är uppgifter om dina köp och köphistorik. Vi behandlar också dina personuppgifter via godkännande av cookies, se eget stycke nedan.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar tidigare nämnda personuppgifter för att:

 • hantera din beställning/köp för att kunna:
  • identifiera dig
  • leverera beställd vara
  • hantera din betalning
  • bearbeta returer, byten och eventuella reklamationer
  • skicka dig SMS-aviseringar om leveransstatus
  • kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor
 • administrera ditt användarkonto vid medlemskap i Kundklubben
 • lämna förmåner och erbjudanden till dig som är medlem i Kundklubben
 • ge dig en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster via insamlande av cookies
 • fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet)
 • marknadsföra våra produkter
 • utveckla vår kunskap om kunder och analysera ditt kundbeteende, vilket innebär att en s.k. profilering sker. Vi ger dig erbjudanden som vi tror du kommer uppfatta som relevanta baserat på resultatet av denna analys av ditt användarbeteende, och för att inte störa dig i onödan, kunna erbjuda dig produkter som matchar dina önskemål och behov
 • genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event
 • hantera kundserviceärenden
 • utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort
 • förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

Lagring och överföring av personuppgifter

Personuppgifter överförs till våra samarbetspartners, i syfte att administrera och underlätta ditt köp och hjälpa oss med marknadsföringsutskick. Dessa samarbetspartners är t.ex. transportbolag, betalpartner, e-postleverantör, SMS-leverantör, webbanalysleverantör och tryckeri. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och det är fortfarande vi som är personuppgiftsansvariga. Vi säkerställer att våra partners hanterar personuppgifter enligt gällande lagstiftning och på ett säkert sätt genom att ingå avtal om hantering av personuppgifter med dem.

Vi lagrar data på egna servrar eller på servrar som tillhandahålls av våra partners. Den data vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All överföring som görs av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att vi lämnar ut sådana uppgifter.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av våra tillgångar.

Tidsperiod för behandling och lagring

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades, eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål.

Om du kontaktar oss via e-post så sparas vår korrespondens så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera kundförhållande, inklusive dina köp och användarkonto, eller för att fullgöra avtal och rättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. uppfylla garanti-, reklamations- eller ångerrättsåtaganden, behandlas under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera kundförhållandet och fullgöra vårt avtal eller våra rättsliga förpliktelser och åtaganden gentemot dig.

Personuppgifter som vi behandlar för bokföringsändamål bevaras i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål under ett år från att ditt kundförhållande med oss har upphört.

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut.

Skydd av personuppgifter

När du handlar hos oss kan du känna dig trygg och säker. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler samt våra interna riktlinjer och rutiner.

Vi säkerställer också genom tekniska lösningar och avtal med våra partners och leverantörer att dessa hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt och att de efterlever lagstiftning rörande personuppgifter.

Betalnings- och fakturainformation överförs via en krypterad anslutning från vår betalpartner som administrerar betalningen.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag): Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta mer om hur vi behandlar just din information, kan du begära ett registerutdrag av oss. Du har rätt att begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats om dig. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Om vi mottar en begäran om registerutdrag kommer vi fråga om uppgifter för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse: Du kan begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga.

Rätt till radering: Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om:

 • uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
 • du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål

Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Rätt till begränsning: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Berättigat intresse/intresseavvägning: Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har skyldighet till detta enligt lag eller myndighets anvisningar eller beslut.

Direktmarknadsföring: Du har när som helst rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Rätten omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och SMS).

Du har möjlighet att välja vilka kommunikationskanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden, t.ex. kan du välja att endast få erbjudanden via e-post, men inte SMS.

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format och i vissa fall få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgifts-ansvarig. Rätten omfattar endast uppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av laglig grund, t.ex. ett avtal med dig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig.

Rätt att lämna in klagomål: Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter kan du kontakta oss på våra kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att ge in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till:

Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten (myndigheten byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten under år 2018)

Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se


Cookies

På Sajten (Cimbo.se) används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Sajten.

Vi använder oss av olika typer av cookies:

 1. en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
 2. en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
 3. tredjepartscookies, dessa cookies har ett annat företag placerat på din dator. Det är tredjepartscookies som bl.a. gör att du får se riktade annonser på andra sajter s.k. retargeting.

Vi använder cookies för att förbättra Sajten för besökaren t.ex. genom att anpassa Sajten efter besökarens önskemål, val och intressen, samt kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg. Vi använder oss av cookies för att analysera sajten och hur den används (se stycken om webbanalys nedan) samt för marknadsföring genom retargeting.

Genom att godkänna denna integritetspolicy och/eller använda Sajten samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Sajten försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Om du vill radera cookies som redan finns på din dator: se instruktionerna i din webbläsare.

Google Analytics och Google Tag Manager (webbanalys)

Sajten använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC (”Google”). Google Analytics använder cookies, dvs. textfiler som placeras i din dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom din användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i och utanför EES.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbsidan och sammanställa rapporter av aktiviteter på Sajten.

Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med andra data som Google innehar. Genom att använda Sajten, samtycker du till att Google behandlar dina uppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Om du inte vill att dina besök på Sajten ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare.

Genom Google Analytics använder vi även cookies till remarketing. Remarketing innebär intressebaserad annonsering, dvs. att ditt beteende på Sajten kan användas för riktade annonser på andra webbplatser. I detta syfte används data från en tredjeparts-cookie.

Kontaktuppgifter

Det är Cimbo Universal AB, org.nr. 559339-9370, som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Välkommen att kontakta oss på info@cimbo.se när du har frågor om personuppgifter vi har lagrat om dig.

Cimbo Universal AB
Lantmannagatan 3A
214 44 Malmö

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr
Din varukorg0
Det finns inga produkter i varukorgen!
Fortsätt handla